usługi

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu bieżącej i zadaniowej obsługi prawnej:

 • analiza i opracowywanie aspektów prawnych wszelkich czynności podejmowanych przez Klienta w stosunkach zewnętrznych
  i wewnętrznych
  w tym przygotowywanie dokumentów prawnych, opinii
  i analiz koniecznych dla podejmowania prawidłowych i korzystnych dla Klienta działań;
 • obsługa prawna w zakresie postępowań sądowych;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach arbitrażowych lub sądowych, w tym zastępstwo procesowe; bieżąca analiza dokumentów przygotowanych przez Klienta pod kątem oceny ich legalności oraz doradztwo strategiczne przy rozwoju;
 • szkolenia z zakresu problemów prawnych prowadzone przez profesjonalnych prawników teoretyków i praktyków. W organizacji szkoleń dostosowujemy usługi do konkretnych potrzeb;
 • doradztwo w trakcie negocjacji z innymi podmiotami – w trakcie prowadzonych rozmów, prowadzenia negocjacji w celu ustalenia warunków zawieranych przez Klienta umów lub reprezentowanie Klienta w innych relacjach zewnętrznych;
 • wszelkie inne czynności, uzgadniane na bieżąco z przedstawicielem Klienta, o ogólnym profilu doradztwa prawniczego.

SPECJALIZACJE

prawo cywilne

sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy
z zakresu prawa zobowiązań, sporządzanie umów cywilnoprawnych, sporządzanie opinii prawnych, negocjacje. W tym zakresie formułowanie pism procesowych etc.

Prawo korporacyjne

tworzenie, likwidacja oraz bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych – spółek prawa handlowego, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, przedstawicielstw, stowarzyszeń oraz fundacji, sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych, doradztwo w procesie łączenia, podziału i przekształcaniu spółek.

prawo pracy

tworzenie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, doradztwo w zakresie BHP, spory pracownicze. Konsultacje w zakresie praw pracownika i ich ochrony. Sprawy z zakresu roszczeń z tytułu odszkodowania za wypadek przy pracy i choroby zawodowe. Doradztwo prawne w sprawach mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Prowadzenie mediacji.
W tym zakresie formułowanie pism procesowych, etc.

nieruchomości

kompleksowe analizy prawne nieruchomości, ustalenie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb transakcji.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

sprawy o rozwód, sprawy alimentacyjne, podział majątku, separacja, sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi.
W tym zakresie formułowanie pism procesowych oraz prowadzenie mediacji.

Prawo medyczne

doradztwo w zakresie praw pacjenta
i obowiązków lekarza oraz błędów lekarskich. Egzekwowanie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej za naruszenie praw pacjenta, prowadzenie mediacji.

Prawo administracyjne

uzyskiwanie koncesji, licencji, pozwoleń, doradztwo w procesie inwestycyjnym, partnerstwo publiczno – prywatne, przygotowywania opinii prawnych, analiz
i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego; sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych, reprezentacja
w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej
i samorządowej, prowadzenia postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo autorskie

doradztwo w zakresie praw osobistych
i majątkowych, ochrony wizerunku, adresata korespondencji oraz tajemnicy źródeł informacji oraz kopiowanie filmów, utworów muzycznych i literackich. W tej dziedzinie również formułowanie pism procesowych
w sprawach o naruszenie praw autorskich. Również zajmujemy się prawem własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniu prawa promocji i reklamy.

Prawo o ruchu drogowym

doradztwo w zakresie wypadków komunikacyjnych oraz dochodzenia roszczeń
z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe.