publikacje

 1. Dyskryminacja w zatrudnieniu, Warszawa 2018, ss. 314
 2. Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy warunków pracy u pracodawcy, Warszawa 2008, ss. 90
 3. Ustawa o radcach prawnych, komentarz, Warszawa 2018 (współautorstwo z L. Korczak; J. Lemańska; M. Okoń; J. Przygodzki; T. Scheffler; B. Sołtys; R. Stankiewicz – swój udział oceniam na 12%), ss. 1012
 4. Pisma i umowy z zakresu prawa pracy (materialnego i procesowego) z objaśnieniami, Warszawa 2018, ss. 450
 5. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, komentarz, Warszawa 2016 (współautorstwo z K. Antolak-Szymański – swój udział w autorstwie oceniam na 50%), ss. 299
 6. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, komentarz, Warszawa 2016, (współautorstwo z E. Nurzyńska – Wereszczyńską
  – swój udział w autorstwie tejże publikacji oceniam na 50%), ss. 280
 7. Kodeks pracy, wybór orzecznictwa, Warszawa 2015, (współautorstwo z Ł. Majewskim
  – swój udział w autorstwie tejże publikacji oceniam na 50%), ss. 665
 8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, komentarz, Warszawa 2011, ss. 192
 9. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2009, ss. 268
 10. Prawo pracy. Wzory pism procesowych. Skrypt dla aplikantów radcowskich, Warszawa 2013, ss. 222
 11. Materialne prawo pracy. Wzory umów i pism z zakresu prawa pracy z objaśnieniami, Warszawa 2015, ss. 266
 12. Prawo pracy a polityka społeczna w: Polityka Społeczna (współautorstwo z J. Męcina
  – swój udział w autorstwie tejże publikacji oceniam na 50%)
 13. Odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część ósma, pod red. A. Bieleckiego, D. Szafrańskiego oraz T. Gąsiora, Warszawa 2017, ss. 123-131
 14. Nadzór Państwowej Inspekcji farmaceutycznej, w: Instytucje Rynku farmaceutycznego, pod red. R. Stankiewicza, Warszawa 2016,
  ss. 404-422
 15. Szczególna odpowiedzialność pracodawcy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu dyskryminacyjnego traktowania pracownika, w: Prawo pracy między gospodarką a ochroną pracy, księga jubileuszowa prof. Ludwika Florka, pod red. M. Latos-Miłkowskiej oraz Ł. Pisarczyka, Warszawa 2016, ss. 285-294
 16. The role of trade unions in collective redundancies, in: trade unions and non-union employee representantion in Europe – the current state of play and prospects for the time, J. Carby-Hall, M. Rycak, Warsaw 2016, p. 266-273
 17. Nietypowe formy zatrudnienia – aspekty prawne, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część szósta, pod red. B.T. Bieńkowskiej oraz D. Szafrańskiego, Warszawa 2015, ss. 105-115
 18. Formy wykonywania działalności gospodarczej przed adwokata i radcę prawnego, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część piąta, pod red. B.T. Bieńkowskiej oraz D. Szafrańskiego, Warszawa 2014, ss. 229-245
 19. Oddział zagraniczny przedsiębiorcy jako pracodawca w prawie polskim, w: Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne, pod red. M. Pawełczyka oraz R. Stankiewicza, Warszawa 2014, ss. 31-37
 20. Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy, w: Kontrola działalności gospodarczej, Warszawa 2013, pod red. M. Pawełczyka oraz R. Stankiewicza, ss. 159-195
 21. Formy wykonywania zawodu radcy prawnego (wybrane zagadnienia), w: Publicznoprawny status radcy prawnego, Warszawa 2012, pod red. M. Pawełczyka oraz R. Stankiewicza, ss. 187-197
 22. Wpływ kryzysu na warunki pracy w Polsce, w: Polityka społeczna w kryzysie, Warszawa 2009, pod red. M. Księżopolskiego, B. Rysz-Kowalczyk oraz C. Żołędowskiego, ss. 137-145
 23. Ryzyko gospodarcze (finansowe) pracodawcy związane z wykonaniem nakazu płatniczego inspektora pracy, w: Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, Warszawa 2009, pod red. W. Sanetry, ss. 311-322
 24. Odpowiedzialność karna członków zarządu za naruszenie praw pracownika, w: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., Warszawa 2009, pod red. M. Kuryłka, ss. 129-147
 25. Uprawnienia inspekcji pracy w świetle ustawodawstwa polskiego i niemieckiego, w: Pro bono reipublicae, księga jubileuszowa prof. Michała Pietrzaka, Warszawa 2009, pod red. P. Boreckiego, A. Czphara, T.J. Zielińskiego, (współautorstwo z J. Brylak – swój udział w autorstwie tejże publikacji oceniam na 50%) ss. 531-540,
 26. Kontrola zakładowych aktów prawnych przez inspekcję pracy, w: Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2007, pod red. L. Florka, ss. 222-232
 27. Elastyczne formy zatrudnienia a polityka społeczna. Szanse i zagrożenia, Warszawa 2018
 28. Telepraca –elastyczna forma zatrudnienia, Warszawa 2018
 29. Czas pracy radcy prawnego zatrudnionego w administracji samorządowej, „Finanse komunalne”, 2016, Nr 1-2, ss. 5-12
 30. Rozwiązanie umowy o pracę z radca prawnym zatrudnionym w jednostce samorządu terytorialnego – aspekty prawne, „Finanse Komunalne”, 2015, Nr 4, ss. 5-15
 31. Nadzór Sądów i Ministra Sprawiedliwości nad postępowaniem dyscyplinarnym radców prawnych, „Radca Prawny”, 2015, Nr 2(3), ss. 84-97
 32. Postępowanie dyscyplinarne wobec radcy prawnego, „Radca prawny” 2014, Nr 1, ss. 115-133
 33. Zatrudnianie radcy prawnego w jednostkach samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne”, 2014, Nr 5, ss. 13-21
 34. Uprawnienia przysługujące aplikantowi radcowskiemu, „Monitor Prawa Pracy” 2013, Nr 1, s. 17-21
 35. Recenzja podręcznika dr Michała Rojewskiego „Ochrona własności intelektualnej”, Warszawa 2012,
 36. Opinia prawna na temat: „Prawno-ustrojowy status Państwowej Inspekcji Pracy a skuteczność jej działania w świetle obowiązujących rozwiązań krajowych i europejskich”, Kancelaria Senatu, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych OE-84, Warszawa 2008,
 37. Ingerencja administracyjna i procesowa organów PIP w sferę uznaniowej wolności pracodawcy zatrudniania pracowników, „Monitor Prawa Pracy”, 2008, Nr 1, s. 5-9
 38. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową w kodeksie karnym, cz I, „Radca Prawny”, 2008, Nr 2, ss. 47-57 (współautorstwo z J. Brylak – swój udział w autorstwie tejże publikacji oceniam na 50%)
 39. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową w kodeksie karnym, cz II, „Radca Prawny”, 2008, Nr 2, ss. 53-61 (współautorstwo z J. Brylak – swój udział w autorstwie tejże publikacji oceniam na 50%)
 40. Swoistość stosunków pracy pracowników PIP i związane z nią różne formy odpowiedzialności, „Studia Iuridica”, 2007, Nr 47 ss. 197-203 (współautorstwo z J. Brylak – swój udział w autorstwie tejże publikacji oceniam na 50%)
 41. Odpowiedzialność odszkodowawcza Państwowej Inspekcji Pracy za delikt administracyjny, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 2006,
  Nr 3, ss. 21-26
 42. Interwencja inspektora pracy w przypadku stanu nietrzeźwości pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 2004, Nr 10, ss. 27-30
 43. Uprawnienia PIP związane z transportem drogowym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 2004, Nr 7, ss. 26-30
 44. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000 r., „Radca Prawny” 2003, Nr 7, ss. 77-97 (współautorstwo z R. Stankiewiczem – swój udział w autorstwie tej publikacji oceniam na 50%)
 45. Nakaz płatniczy inspektora pracy – artykuł dyskusyjny, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 2002, Nr 8, ss. 15-17
 46. Niewładcze formy interwencji inspektora pracy, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych”, 2002, Nr 4, ss. 32-35
 47. Zawiadomienie inspekcji pracy o rozpoczęciu i poszerzeniu działalności, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych”, 2002,
  nr 5, ss. 35-36
 48. Agencja pracy tymczasowej, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2002, Nr 7, s. 6-7
 49. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2002, Nr 10, ss. 39-40
 50. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych”, 2002, Nr 12, s. 4-6
 51. Zwolnienia grupowe, „Wynagrodzenia” 2001, Nr 4, ss. 16-20
 52. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2001,
  Nr 5, ss. 11-14
 53. Plan urlopów, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych”, 2001, Nr 6, s. 3-5
 54. Równoważny czas pracy, „Wynagrodzenia” 2001, Nr 14/15, 25-27
 55. Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, „Przegląd Ubezpieczeń społecznych i Gospodarczych”, 2001, Nr 9, s. 3-6
 56. Wypowiadanie umów o prace, „Wynagrodzenia” 2001, Nr 22/23, ss. 26-30
 57. Świadczenie urlopowe, „Wynagrodzenia” 2000, Nr 18, ss. 22-23