Współpraca

  • Kancelaria świadczy usługi w języku polskim i angielskim
  • Usługi mogą mieć charakter porad udzielanych w drodze telefonicznej lub wiadomości elektronicznych (e–mail), jak również specjalistycznie opracowywanych dokumentów, opinii lub szerszych konsultacji.
  • Kancelaria świadczy kompleksowo usługi, zapewniając także obsługę sprawdzonego notariusza, doradcy podatkowego oraz doradcy z zakresu zarządzania–przyjmując pełną odpowiedzialność za realizację zadania i profesjonalizm doradztwa.
  • Świadczenie usług Kancelarii na rzecz Klienta proponujemy oprzeć o umowę współpracy, zawartą pomiędzy Kancelarią i Klientem.
  • Do podstawowych form współpracy między Klientem a Kancelarią należy zaliczyć:
1. Doradztwo
– opracowywanie całościowo analiz prawnych i opinii;
– prowadzenie działalności audytorskiej, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, procedur wewnętrznych podmiotów, zarządzania personelem, dostosowania podmiotów do wymogów Unii Europejskiej.
2. Obsługa prawna
– kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych;
– uczestnictwo w posiedzeniach zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy), rad nadzorczych oraz prowadzenie prac tych organów;
– usługi w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy;
– reprezentowanie podmiotów we wszystkich postępowaniach sądowych i polubownych.
3. Przygotowanie materiałów i dokumentów
– wypracowanie treści i projektów umów;
– opracowywanie pism procesowych i dokumentów wewnętrznych.
4. Negocjacje
– uczestnictwo w procesie negocjacyjnym, koncyliacyjnym, arbitrażowym;
– negocjacje ze związkami zawodowymi.
5. Szkolenia
Organizacja szkoleń tematycznych w wymiarze czasowym ustalonym na drodze porozumienia z klientem w szczególności z zakresu:
– prawnej ochrony danych osobowych;
– prawa pracy indywidualnego i zbiorowego;
– odpowiedzialności dyscyplinarnej, deliktowej i karnej;
– zarządzania personelem;
– polityki informacyjnej;
– postępowania mediacyjnego, również przed organami UE i koncyliacyjnego;
– alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (ADR);
– prawa gospodarczego;
– prawa fundacji i stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego.
6. Consulting
– konsultacje osobiste, telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej.