Specjalizacje

 • Prawo cywilne (m.in.: sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy z zakresu prawa zobowiązań, sporządzanie umów cywilnoprawnych, sporządzanie opinii prawnych, negocjacje. W tym zakresie formułowanie pism procesowych etc.);
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze (m.in.: sprawy o rozwód, sprawy alimentacyjne, podział majątku, separacja, sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi. W tym zakresie formułowanie pism procesowych oraz prowadzenie mediacji etc.);
 • Prawo spadkowe (m.in.: konsultacje w sprawach dziedziczenia ustawowego i testamentowego, postępowanie spadkowe. Tworzenie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku. etc.);
 • Prawo pracy (m.in.: tworzenie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, doradztwo w zakresie BHP, spory pracownicze. Konsultacje w zakresie praw pracownika i ich ochrony. Sprawy z zakresu roszczeń z tytułu odszkodowania za wypadek przy pracy i choroby zawodowe. Doradztwo prawne w sprawach mobbingu w miejscu pracy. Prowadzenie mediacji. W tym zakresie formułowanie pism procesowych etc.);
 • Prawo gospodarcze (m.in.: tworzenie, likwidacja oraz bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych – spółek prawa handlowego, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, przedstawicielstw, stowarzyszeń oraz fundacji, sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych, doradztwo w procesie łączenia, podziału i przekształcaniu spółek, etc.);
 • Prawo administracyjne (m.in.: uzyskiwanie koncesji, licencji, pozwoleń, doradztwo w procesie inwestycyjnym, partnerstwo publiczno – prywatne, pomoc publiczna dla przedsiębiorców, pozyskiwanie środków wspólnotowych na rozwój przedsiębiorczości, etc.);
 • Prawo autorskie (m.in.: doradztwo w zakresie praw osobistych i majątkowych, ochrony wizerunku, adresata korespondencji oraz tajemnicy źródeł informacji oraz kopiowanie filmów, utworów muzycznych i literackich. W tej dziedzinie również formułowanie pism procesowych w sprawach o naruszenie praw autorskich. Również zajmujemy się prawem własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniu prawa promocji i reklamy, etc.);
 • Prawo medyczne (m.in.: doradztwo w zakresie praw pacjenta i obowiązków lekarza oraz błędów lekarskich. Egzekwowanie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej za naruszenie praw pacjenta, prowadzenie mediacji, etc.);
 • Ochrona danych osobowych (m.in.: szkolenia, konsultacje prawne, przygotowywanie organizacji firmy do spełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, pomoc prawna w opracowywaniu dokumentacji zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych oraz pomoc w opracowywaniu i wdrożeniu koncepcji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w firmie. Doradztwo w zakresie procesu przetwarzania danych osobowych w promocji leków farmaceutycznych. Praktyka przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Oferujemy specjalistyczne szkolenie, których zakres tematyczny i czas trwania jest dostosowany do klienta, etc.);
 • Prawo o ruchu drogowym (m.in.: doradztwo w zakresie wypadków komunikacyjnych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe, etc.).
 • W powyższym zakresie Kancelaria podejmuje się również zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz doradztwo w postępowaniach arbitrażowych.

      W razie zaistnienia potrzeby udzielenia porady prawnej w wyraźnie specjalistycznych obszarach prawa korzystamy z doradztwa prawników – w przeważającej mierze pracowników naukowych – specjalizujących się w interesujących Państwa dziedzinach, współpracujących z Kancelarią.