USŁUGI

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu bieżącej i zadaniowej obsługi prawnej:

analiza i opracowywanie aspektów prawnych wszelkich czynności podejmowanych przez Klienta w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych w tym przygotowywanie dokumentów prawnych, opinii i analiz koniecznych dla podejmowania prawidłowych i korzystnych dla Klienta działań;

obsługa prawna w zakresie postępowań sądowych;

reprezentowanie Klienta w postępowaniach arbitrażowych lub sądowych, w tym zastępstwo procesowe; bieżąca analiza dokumentów przygotowanych przez Klienta pod kątem oceny ich legalności oraz doradztwo strategiczne przy rozwoju;

szkolenia z zakresu problemów prawnych prowadzone przez profesjonalnych prawników teoretyków i praktyków. W organizacji szkoleń dostosowujemy usługi do konkretnych potrzeb;

doradztwo w trakcie negocjacji z innymi podmiotami – w trakcie prowadzonych rozmów, prowadzenia negocjacji w celu ustalenia warunków zawieranych przez Klienta umów lub reprezentowanie Klienta w innych relacjach zewnętrznych;

wszelkie inne czynności, uzgadniane na bieżąco z przedstawicielem Klienta, o ogólnym profilu doradztwa prawniczego.

specjalizacje

prawo cywilne

prawo korporacyjne

prawo pracy

prawo administracyjne

 

nieruchomości

prawo autorskie

prawo rodzinne i opiekuńcze

prawo medyczne

prawo o ruchu drogowym

OPIS SPECJALIZACJI

prawo cywilne

sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy z zakresu prawa zobowiązań, sporządzanie umów cywilnoprawnych, sporządzanie opinii prawnych, negocjacje. W tym zakresie formułowanie pism procesowych etc.

Prawo korporacyjne

tworzenie, likwidacja oraz bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych – spółek prawa handlowego, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, przedstawicielstw, stowarzyszeń oraz fundacji, sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych, doradztwo w procesie łączenia, podziału i przekształcaniu spółek

prawo pracy

tworzenie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, doradztwo w zakresie BHP, spory pracownicze. Konsultacje w zakresie praw pracownika i ich ochrony. Sprawy z zakresu roszczeń z tytułu odszkodowania za wypadek przy pracy i choroby zawodowe. Doradztwo prawne w sprawach mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Prowadzenie mediacji. W tym zakresie formułowanie pism procesowych etc

nieruchomości

sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy z zakresu prawa zobowiązań, sporządzanie umów cywilnoprawnych, sporządzanie opinii prawnych, negocjacje. W tym zakresie formułowanie pism procesowych etc.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

prawy o rozwód, sprawy alimentacyjne, podział majątku, separacja, sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi. W tym zakresie formułowanie pism procesowych oraz prowadzenie mediacji 

Prawo medyczne

doradztwo w zakresie praw pacjenta i obowiązków lekarza oraz błędów lekarskich. Egzekwowanie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej za naruszenie praw pacjenta, prowadzenie mediacji

Prawo administracyjne

uzyskiwanie koncesji, licencji, pozwoleń, doradztwo w procesie inwestycyjnym, partnerstwo publiczno – prywatne, przygotowywania opinii prawnych, analiz i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego; sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej, prowadzenia postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo autorskie

doradztwo w zakresie praw osobistych i majątkowych, ochrony wizerunku, adresata korespondencji oraz tajemnicy źródeł informacji oraz kopiowanie filmów, utworów muzycznych i literackich. W tej dziedzinie również formułowanie pism procesowych w sprawach o naruszenie praw autorskich. Również zajmujemy się prawem własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniu prawa promocji i reklamy

Prawo o ruchu drogowym

doradztwo w zakresie wypadków komunikacyjnych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe

error: